sociala färdigheter

Att lära sig att vara sällskaplig är viktigt för det personliga och professionella livet: Människan är ett socialt väsen och måste relatera till att överleva och lyckas i livet. I vårt dagliga liv kan kommunikationen vi etablerar med andra människor vara effektiva, produktiva och nå sitt mål på ett tillfredsställande sätt eller tvärtom kan leda till förvirring och vara ineffektiva. Det finns många

Läs Mer

Obevekliga tekniker tjänar till att förbättra kompetensen av självförtroende, en grundläggande social färdighet för att respektera dina rättigheter, med respekt för andras. Kanske om jag förklarar en serie dagliga situationer som har hänt oss alla, kommer du att förstå bättre så att det tjänar i livet för att vara självhäftande: "Du är i kö för att betala i snabbköpet och du har bråttom. Plötsligt snubblar någo

Läs Mer

Konflikter / familjeproblem är mycket vanliga och har särskilda egenskaper, och det handlar om situationer med högt affektivt innehåll. Å andra sidan upprätthålls förhållandet mellan parterna under en lång tid. Konflikt är en situation där två eller flera parter uppfattas eller uttrycks som oförenliga. De kan uppst

Läs Mer

Huvudkommunikationsstilarna är passiva, assertiva och aggressiva, accepteras att assertivet är det mest lämpliga att upprätta personliga relationer och kommunicera. Kommunikation är en kapacitet och ett behov av det mänskliga vars förmågor utvecklas och förbättras under hela vår existens. Med det överför vi information relaterad till våra känslor, förväntningar, känslor, data, åsikter etc. Kommunikation hjä

Läs Mer

Passiv kommunikation äga rum av personer som vanligtvis inte kan uttrycka sina tankar eller synpunkter för rädsla för konfrontation från andras sida. Normalt anses de inte vara lämpliga för att ge domar eller åsikter. Det är ett mycket ineffektivt och maladaptivt sätt att kommunicera, eftersom personen inte kan identifiera eller möta sina egna behov. Ibland bl

Läs Mer

Proaktiva människor är de som förutser konsekvenser, risker och möjligheter. Dessutom agerar de för att förutse och förändra den förväntade händelsen. Det betyder att de inte löser sig för att vänta på att händelser ska äga rum för att agera i följd, de tar ansvar för att saker ska hända. 11 Egenskaper hos p

Läs Mer

Interpersonell intelligens är människornas förmåga att relatera och kommunicera med dem runt dem. Det är en av de åtta flera intelligenser som grundades av den amerikanska psykologen Howard Gardner i hans teori. Denna klassificering bryter med det enhetliga begreppet intelligens. Från och med detta upphör den matematiska karaktären eller akademisk framgång att betraktas som den enda intelligensen och andra former av talang som är relaterade till sina egna känslor, personliga relationer, sport och andra sammanhang där studentens rörelser är etablerade. vara mänsklig

Läs Mer

Aggression är en social interaktion, ofta skadlig, som är avsedd att orsaka skada på en annan individ. Det kan förekomma i vedergällning eller utan provokation. Mänsklig aggression kan klassificeras som direkt och indirekt aggression, medan den förstnämnda kännetecknas av fysiska eller verbala beteenden som är avsedda att skada någon, kännetecknas av ett beteende som är utformat för att skada en persons eller en grupps sociala relationer. Nästan alla

Läs Mer

Konfliktlösningsdynamiken utgör situationer där en konflikt uppträder eller dess mål är analys och / eller upplösning av en aspekt av konflikten, såsom kommunikation mellan gruppens olika medlemmar, främjande av empati för att se konflikten annars etc. Dessa dynamik används ofta inom utbildningssektorn, i samarbete med barn och ungdomar. De antar

Läs Mer

Begreppet socialt inflytande avser förändringen i individens bedömningar, åsikter eller attityder för att bli utsatt för andras bedömningar, åsikter och attityder. Processen med socialt inflytande har varit ett fokus för uppmärksamhet för studenter i socialpsykologi sedan det tjugonde århundradet. De grymhet

Läs Mer

Assertiv kommunikation är förmågan att respektera andra och respekteras av andra baserat på verbalt, icke-verbalt språk och attityd. En tydlig definition är: "uttrycka dina åsikter, smakar, önskningar eller hävdar dina rättigheter med respekt för andras rättigheter". Det är viktigt att utveckla en assertiv kommunikation, eftersom du kommer att se positiva effekter för din fysiska och emotionella hälsa. Några exempel

Läs Mer

Emotionell utpressning , Emosionell manipulation eller psykologisk manipulation uppträder när en manipulerande person tenderar att övertala andra att göra saker av större bekvämlighet gentemot henne än för andra. Den emotionella manipulatorn drar därför på bekostnad av andra. Mental distorsion och emotionellt utnyttjande används med avsikt att ta makten, kontroll, förmåner och / eller privilegier på bekostnad av offret. Det är viktig

Läs Mer

I denna artikel kommer jag att förklara hur man övertygar någon, vare sig den är kvinna, man, en klient, dina föräldrar, barn och i allmänhet till någon person. Att utveckla denna färdighet hjälper dig både i ditt professionella och personliga liv, eftersom det kommer att låta dig påverka andra människor. Att övertyga

Läs Mer

Människor med känslomässig intelligens har en uppsättning färdigheter relaterade till uppfattningen, förvaltningen och reglering av deras känslor och känslor och andras. En del av dessa färdigheter kan komma konfigurerad genetiskt men de flesta kan läras under livet, från barndom till vuxen ålder. Hur man ve

Läs Mer

Att utveckla de typer av grundläggande och viktigaste sociala färdigheter - hos barn och vuxna - är en av de kritiska aspekterna för att få ett helt liv. Några av dess viktigaste funktioner är: bygga relationer, behålla självkänsla, minska stress eller belöningar. Du kan ha en hög nivå av någon form av intelligens, men om du inte vet hur man ska relatera till människor, kommer du att ha hinder som ibland kan vara oöverstigliga. Som student må

Läs Mer

Altruism är principen eller praxisen att ta hand om andras välfärd. Det är en traditionell dygd för många kulturer och ett centralt begrepp av flera religioner. Ordet skapades av den franska filosofen Aguste Comte som altruism, som en antonym av egoism. Det härleddes från det italienska ordet altrui, som härrör från latin alteri , vilket betyder "andra människor". Att vara a

Läs Mer

De mest relevanta språkfunktionerna är att exponera referenser och representationer av världen, uttrycka känslor och stimulera reaktionen hos de människor med vilka den interagerar. Dessa funktioner kan ingå i den kommunikativa processen, där allt som överförs är information mellan individer. Som ett

Läs Mer

Tillitens dynamik är väldigt viktigt för att främja sammanhållning och deltagande av alla medlemmar i gruppen. För att börja använda denna dynamik är det nästan nödvändigt att gruppmedlemmarna känner varandra och det finns en viss koppling mellan dem. Vi kan använda denna typ av dynamik både i pedagogiska sammanhang, som i affärer och alla typer av grupper. Det är viktigt

Läs Mer

Asynkron kommunikation är en där samspelet mellan människor inte uppstår samtidigt. Asynkron har att göra med processer vid olika tidpunkter. Ett brev, som är ett kommunikationsmedel, skrivs och läses vid olika tidpunkter. Som ordet etymologi säger, är det en "out of time" -process, inte synkroniserad. Kommuni

Läs Mer

Synkronisk kommunikation är processen genom vilken två eller flera ämnen delar en diskurs genom ett medium, i realtid. I detta koncept är den faktor som bestämmer huruvida kommunikationen är synkron eller asynkron. De tydligaste exemplen på denna kommunikation är de som innehåller flera personer på samma plats. Samtalet

Läs Mer

Kommunikationens fysiska sammanhang hänvisar till var och en av de påtagliga och märkbara elementen genom sinnena som omger högtalarna när de engagerar sig i en kommunikativ händelse. Dessa element påverkar direkt både avsändaren och mottagaren, underlättar eller komplicerar flödet av meddelandet. Ordet kon

Läs Mer

Affektiva bindningar är djupa och varaktiga obligationer som förbinder en person med en annan genom rymd och tid. Det är ett fenomen som uppträder i de flesta av de viktiga affektiva relationerna i en persons liv. Fältet i vilket de emotionella bindningarna har studerats mest är i förhållandet mellan föräldrar och barn. Unga bar

Läs Mer

De flesta vet att vårt beteende uttrycker vårt inre tillstånd och de har rätt, men det fungerar också tvärtom; Liggan på din kropp kan påverka ditt humör. Nedan kommer jag att diskutera 10 non-verbala språk triks som du kan förbättra din prestation, må bättre och ha mer positiva tankar. Om du vill f

Läs Mer

Det är möjligt att upptäcka lögner om du vet hur, och speciellt om du övar att observera människor. Enligt psykologen Robert Feldman, som har spenderat mer än fyra årtionden på att läsa fenomenet att ljuga , ligger människor halvt i genomsnitt fyra gånger under en konversation med en främling eller bekant. Vissa männi

Läs Mer

Att veta hur man läser en persons ögon - kvinnor eller män - kan vara en stor fördel. I synnerhet en del av ögonen, eleverna, tjänar inte bara att släppa ljus mot de interna receptorerna, men de kan också påpeka att det går igenom vårt sinne. Det sägs ofta att ögonen "är själens fönster" och att de kan säga mycket om en person. Så mycket är ög

Läs Mer

Att lära sig att säga nej utan att känna sig skyldig ger dig stora fördelar på flera områden i ditt liv. Du kommer få mindre stress om du avvisar samarbeten, mindre kostnader om du avvisar erbjudanden för reklamfilm och mer tid för dig om du avvisar möten eller möten. Om du har ett nästan tvångsmässigt behov av att söka godkännande av andra, kan du också ha problem med att avvisa förfrågningar. När allt säger, a

Läs Mer

Effektiv personlig kommunikation i organisationer och företag är väldigt viktigt för att uppnå mål och utveckla personliga förhållanden. De mest komplexa utmaningarna i livet, såsom betydande sociala relationer (mamma / fader-barn, familj, par, arbete etc.) eller förskottet i din yrkeskarriär kräver en korrekt hantering av kommunikation. Oavsett om

Läs Mer

Socialpsykologi är disciplinen som ansvarar för att vetenskapligt studera inflytandet av andra människors närvaro (oavsett om det är verkligt eller föreställt) på individens tankar, beteenden och känslor. Det är ett av de viktigaste områdena för tillämpad psykologi. Den främsta förutsättningen för socialpsykologi är den delen av mänskligt beteende som regleras av vissa sociala normer. Dessa kan vara nä

Läs Mer

Om du just nu skulle träffa nya människor med målet att skapa nya vänskap, hur skulle du göra det? Hur skulle du närma dem? Och vilka strategier skulle du använda för att behålla det förhållandet över tiden? Kanske genom dessa frågor har du insett att du är utbildad, att du saknar färdigheter för att träffa människor, och till och med öva när du skapar nya relationer och framför allt att behålla dem. Eller du kanske har

Läs Mer
$config[ads_cat_netboard] not found