Manlig psykologi: 10 intressanta egenskaper

I denna artikel kommer jag att förklara den maskulina psykologin och dess egenskaper i kärlek, socialt liv, aggression, arbete och det allmänna livet. Vi kommer att analysera vilka egenskaper som identifierar det maskulina könet, vilka beteenden som vanligtvis utförs av män, hur maskulin identitet har utvecklats och vilka har varit de mest inflytelserika faktorerna.

När vi analyserar människan blir en rad skillnader som gör det möjligt för oss att skilja mellan psykologi hos män och kvinnor. Var och en av de två könen har en rad bestämda fysiska och psykiska egenskaper.

Trots den mångfald som vi kan hitta inom det maskulina könet är det uppenbart att när vi försöker definiera manlig kön dominerar en rad genetiska egenskaper, både fysiska och psykiska och beteende.

Men om vi gör en snabb genomgång av utvecklingen av den mänskliga arten i allmänhet, och av människan i synnerhet, är det uppenbart att människan som en man har utvecklats över tiden.

Om du vill veta karaktärerna hos kvinnans psykologi, besök den här artikeln.

Hur uppstår skillnaderna?

Enligt en studie utförd av Pleck och Jurgenson 2004 är manlig identitet associerad med aggression.

Därför förstår vi inte antisocialt beteende i avsikt att skada andras intressen, men vi har en större predisposition än kvinnor för kamativitet när det anses nödvändigt eller lämpligt.

2-konkurrenskraft

Vanligtvis är män mycket mer äventyrliga och dominerande än kvinnor.

Faktum är att en översyn av Reddick år 2011 sa att denna aspekt utgör en grundläggande attityd av manlig identitet.

8-Ledarskap

Män har en större tendens än kvinnor att anta ledarroll roller i sociala och interpersonella relationer.

Relationer stereotyper släpade i hundratals år kan vara en grundläggande faktor för detta.

9-självständighet och frihet

Även om denna aspekt inte har studerats de senaste åren är det sant att det fortfarande finns en större acceptans av oberoende och frihet hos män än hos kvinnor.

10-familj

Trots den "sociala normen" som kan markera punkt 9 karaktäriseras männen av att vara mycket bekanta. Faktumet att ha en egen familj ger män män med maskulin identitet.

Vilka andra psykologiska egenskaper tycker du att män har?